Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

Geodeta uprawniony
Mierniczy górniczy

Zbigniew Ostrowski
ul. Baczyńskiego 33, Kieźliny
10-371 Olsztyn
tel. +48 601 55 77 84
e-mail: zbyszek@mierniczy-gorniczy.pl
www.mierniczy-gorniczy.pl

 

Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

   
 

geologia

Kartografia geologiczna zajmuje się przedstawianiem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych.

Z kartografii geologicznej korzystają wszystkie dziedziny geologii ale w szczególności geologia stosowana.

Podstawową formą badań kartografii geologicznej jest zdjęcie geologiczne czyli terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych wychodni skał, zwietrzeliny, ukształtowania terenu oraz późniejsze badania kameralane pobranych próbek i okazów.

Największym sukcesem polskiej kartografii geologicznej jest stworzenie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000. Mapa ta zawiera poza arkuszem zasadniczym również liczne przekroje geologiczne i profile stratygraficzne oraz szkice dodatkowe jak:
- mapy geologiczne odkryte
- mapy surowców mineralnych
- mapy hydrogeologiczne
- mapy geologiczno-inżynierskie

Elementy te wraz z objaśnieniami do mapy stanowią bardzo dokładne studium budowy geologicznej Polski.